ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten. vlak voor aanvang van de massage.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken.
 • U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Betaling geschiedt contant direct na de massage.
 • Massage “rittenkaarten” zijn persoonsgebonden
 • Massage “rittenkaarten” zijn 1 jaar geldig.

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Contracten

 • Contracten worden met bedrijven aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 2 maanden tenzij een proefperiode van een langere duur wordt overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 2 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

Behandelingen

 • Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling, of geen behandeling

Verhindering

 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan de cliënt een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen, in overleg met mij.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

Facturering en betaling

 • Particulieren betalen contact of per overboeking vooraf.
 • Facturering doen wij alleen naar bedrijven. Extra behandelingen worden opvolgend verrekend.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het overeengekomen aantal uren/ behandelingen per periode. Is geen aantal vooraf overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen gefactureerd.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van de masseur te zijn overgemaakt.
 • Wanneer na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand.
 • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten bedragen een wettelijk vastgelegd percentage, meestal 15%,  van het openstaande factuurbedrag inclusief de verschenen rente, te vermeerderen met de BTW. De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Tarieven

 • Bedragen zijn netto, inclusief het geldende BTW tarief.
 • De tarieven kunnen periodiek worden bijgesteld.

Opschortingsrecht

 • Indien een factuur meer dan 14 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft de cliënt verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat de kosten voor uw behandeling dekt!
 • Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om deze en andere verklaringen geregeld in te zien, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Voor het laatst bijgewerkt op 21-10-2020